دفتر تلفن

ارتباط با فروشگاه ها

 

ردیف نام فروشگاه شماره تماس وب سایت
۱ بازرگانی پورخدائی ۳۵۵۱۸۲۷۲
۲ بازرگانی بالکانی ۳۵۵۱۴۰۴۸ www.balkani-trading.com
۳ فروشگاه رفیعی ۳۵۵۱۶۶۰۳
۴ فروشگاه حسنیلر ۳۵۵۱۰۱۸۰
۵ فروشگاه بهرامی ۳۵۵۱۳۰۸۲
۶ فروشگاه نوری ۳۵۵۱۵۷۱۹
۷ فروشگاه پیرمزرعه ۳۵۵۱۴۰۶۹ www.pirmazraeh.com
۸ فروشگاه امیری ۳۵۵۱۴۱۶۱ www.amirvala.ir
۹ فروشگاه ابزار قطعه ۳۵۵۱۱۴۰۱ www.abzarghateh.ir
۱۰ فروشگاه گیربکس یدک ۳۵۵۱۱۸۱۳ www.gearboxyadak.ir
۱۱ آذرهیدرولیک شکرانی ۳۵۵۱۴۹۹۷ www.azarhydraulic.ir
۱۲ بازرگانی متحد ۳۵۵۱۰۱۷۹ www.mottahed.ir
۱۳ بازرگانی باغ وند ۳۵۵۱۲۱۲۷
۱۴ آذرپنوماتیک تبریز ۳۵۵۱۱۳۱۷ www.co-apt.com
۱۵ فروشگاه نوین پمپ ۳۵۵۱۶۰۱۱
۱۶ فروشگاه مجیدی ۳۵۵۱۴۹۲۰
۱۷ فروشگاه مهدی(عباسی) ۳۵۵۱۴۰۴۵ www.abbasi-mehdi.ir
۱۸ فروشگاه ایران دیزل ۳۵۵۱۰۹۵۲
۱۹ فروشگاه پویا (یاری) ۳۵۵۱۲۰۶۶ www.dst-yari.com
۲۰ فروشگاه دیزل پمپ ۳۵۵۱۵۵۹۳
ردیف نام فروشگاه شماره تماس وب سایت
۲۱ موتورآلات صنعتی و کشاورزی بقائی ۳۵۵۱۷۲۱۶
۲۲ فروشگاه کیوان ۳۵۵۱۲۳۸۱
۲۳ فروشگاه الکتروپارس ۳۵۵۱۹۷۰۰
۲۴ فروشگاه توان موتور ۰۰۰۰۰۰۰۰ www.tavanmotor.ir
۲۵ فروشگاه پمپاک ۳۵۵۱۰۰۱۹ www.tabrizpumpak.ir
۲۶ فروشگاه فراپمپ ۳۵۵۱۲۱۹۰
۲۷ فروشگاه نظری (حبیب) ۳۵۵۱۰۹۱۲
۲۸ فروشگاه اسماعیلی ۳۵۵۱۴۱۷۰
۲۹ فروشگاه ارک کرین ۳۵۵۱۳۷۹۲ www.arckgroup.ir
۳۰ فروشگاه عباسی (محمد) ۳۵۵۱۲۸۰۹
۳۱ بازرگانی میراسماعیلی ۳۵۵۱۵۵۰۰ www.miresmaeli.com
۳۲ ماشین صنعت کشاورز ۳۵۵۱۱۶۵۶ www.pakdelvnp.com
۳۳ فروشگاه رحمان شیلان ۳۵۵۱۶۴۲۱